Pasek boczny

statpqpl:redpl:skupienpl:hierarchpl

Metody hierarchiczne

Metody hierarchicznej analizy skupień polegają na budowaniu hierarchii skupień poczynając od tych najmniejszych (złożonych z pojedynczych obiektów), a kończąc na tych największych (złożonych z maksymalnej liczby obiektów). Skupienia tworzone są na bazie macierzy podobieństwa obiektów.

PROCEDURA AGLOMERACYJNA

  1. Postępując zgodnie z wskazaną metodą wiązania, algorytm znajduje w macierzy podobieństwa parę podobnych obiektów i łączy je w skupienie;
  2. Wymiar macierzy podobieństwa zostaje zredukowany o jeden (dwa obiekty zastąpiono jednym) a odległości znajdujące się w macierzy wyliczone są ponownie;
  3. Kroki 2-3 są powtarzane aż do uzyskania jednego skupienia zawierającego wszystkie obiekty.

Podobieństwo obiektów

W toku prac związanych z analizą skupień zasadniczą rolę odgrywają miary podobieństwa lub odległości. Wzajemne podobieństwo obiektów umieszczane jest w macierzy podobieństwa. Duża różnorodność metod wyznaczania odległości/niepodobieństwa między obiektami pozwala na wybór takich miar, które najlepiej odzwierciedlają rzeczywiste relacje. Szerzej miary odległości i podobieństwa opisane są w dziale Macierz podobieństwa.

Analiza skupień opiera swoje działania na wyszukiwaniu skupień wewnątrz macierzy podobieństwa. Macierz taka jest budowana w trakcie wykonywania analizy skupień. By analiza skupień przyniosła pożądane skutki, przy wyborze sposobu wyliczania odległości należy pamiętać, że większe wartości liczbowe w macierzy podobieństwa mają wskazywać na większe zróżnicowanie obiektów, a wartości mniejsze na ich podobieństwo.

Uwaga! By zwiększyć wpływ wybranych zmiennych na elementy macierzy podobieństwa, należy wskazać odpowiednie wagi przy ustawianiu sposobu definiowania odległości pamiętając jednocześnie o wystandaryzowaniu danych. Np. Dla osób chcących zaopiekować się psem pogrupowanie psów zgodnie z wielkością, umaszczeniem, długością ogona, charakterem, rasą itp. ułatwi dokonanie wyboru. Jednak, identyczne traktowanie wszystkich cech może spowodować umieszczenie zupełnie niepodobnych psów w jednej grupie. Natomiast dla większości z nas ważniejsza jest wielkość psa i jego charakter niż długość jego ogona, dlatego w grupowaniu należałoby ustawić miary podobieństwa tak, by to właśnie wielkość i charakter miały największe znaczenie w budowaniu skupień.

Metody wiązania obiektów i skupień

  • Metoda pojedynczego wiązania (najbliższe sąsiedztwo) - odległość pomiędzy skupieniami określona jest poprzez odległość tych obiektów każdego skupienia, które znajdują się najbliżej siebie.

\begin{pspicture}(-0.5,-2)(10,3)
\pscircle[linewidth=2pt](.5,.5){2}
\psdot[dotstyle=*](-.8,1)
\psdot[dotstyle=*](1.7,0.1)
\psdot[dotstyle=*](0.6,1.2)
\pscircle[linewidth=2pt](6,.5){2}
\psdot[dotstyle=*](7.2,1.2)
\psdot[dotstyle=*](5.1,-0.4)
\psdot[dotstyle=*](5.6,1.3)
\psline{-}(1.7,0.1)(5.1,-0.4)
\end{pspicture}

  • Metoda pełnego wiązania (najdalsze sąsiedztwo) - odległość pomiędzy skupieniami określona jest poprzez odległość tych obiektów każdego skupienia, które znajdują się najdalej siebie.

\begin{pspicture}(-0.5,-2)(10,3)
\pscircle[linewidth=2pt](.5,.5){2}
\psdot[dotstyle=*](-.8,1)
\psdot[dotstyle=*](1.7,0.1)
\psdot[dotstyle=*](0.6,1.2)
\pscircle[linewidth=2pt](6,.5){2}
\psdot[dotstyle=*](7.2,1.2)
\psdot[dotstyle=*](5.1,-0.4)
\psdot[dotstyle=*](5.6,1.3)
\psline{-}(-.8,1)(7.2,1.2)
\end{pspicture}

  • Metoda średnich połączeń - odległość pomiędzy skupieniami określona jest poprzez średnią odległość pomiędzy wszystkimi parami obiektów zlokalizowanych w obrębie dwóch różnych skupień.

\begin{pspicture}(-0.5,-2)(10,3)
\pscircle[linewidth=2pt](.5,.5){2}
\psdot[dotstyle=*](-.8,1)
\psdot[dotstyle=*](1.7,0.1)
\psdot[dotstyle=*](0.6,1.2)
\pscircle[linewidth=2pt](6,.5){2}
\psdot[dotstyle=*](7.2,1.2)
\psdot[dotstyle=*](5.1,-0.4)
\psdot[dotstyle=*](5.6,1.3)
\psline{-}(-.8,1)(7.2,1.2)
\psline{-}(-.8,1)(5.1,-0.4)
\psline{-}(-.8,1)(5.6,1.3)
\psline{-}(1.7,0.1)(7.2,1.2)
\psline{-}(1.7,0.1)(5.1,-0.4)
\psline{-}(1.7,0.1)(5.6,1.3)
\psline{-}(0.6,1.2)(7.2,1.2)
\psline{-}(0.6,1.2)(5.1,-0.4)
\psline{-}(1.7,0.1)(5.6,1.3)
\end{pspicture}

  • Metoda średnich połączeń ważonych - analogicznie do metody średnich połączeń polega na wyliczeniu średniej odległości, ale średnia ta ważona jest poprzez liczbę elementów każdego skupienia. W rezultacie powinniśmy wybierać tę metodę, gdy oczekujemy uzyskać skupienia o podobnych licznościach.
  • Metoda Warda - opiera się na zasadzie analizy wariancji - wylicza różnicę między sumami kwadratów odchyleń odległości poszczególnych obiektów od środka ciężkości skupienia, do których te obiekty należą. Metoda ta wybierana jest najczęściej ze względu na jej dość uniwersalny charakter.

\begin{pspicture}(-0.5,-2)(10,3)
\pscircle[linewidth=2pt](.5,.5){2}
\psdot[dotstyle=*](-.8,1)
\psdot[dotstyle=*](1.7,0.1)
\psdot[dotstyle=*](0.6,1.2)
\psline[linestyle=dashed]{-}(-.8,1)(0.52,0.8)
\psline[linestyle=dashed]{-}(1.7,0.1)(0.52,0.8)
\psline[linestyle=dashed]{-}(0.6,1.2)(0.52,0.8)
\psdot[dotstyle=pentagon*,linecolor=red](0.52,0.8)
\pscircle[linewidth=2pt](6,.5){2}
\psdot[dotstyle=*](7.2,1.2)
\psdot[dotstyle=*](5.1,-0.4)
\psdot[dotstyle=*](5.6,1.3)
\psdot[dotstyle=pentagon*,linecolor=red](5.85,0.8)
\psline[linestyle=dashed]{-}(7.2,1.2)(5.85,0.8)
\psline[linestyle=dashed]{-}(5.1,-0.4)(5.85,0.8)
\psline[linestyle=dashed]{-}(5.6,1.3)(5.85,0.8)
\psline[linestyle=dotted]{-}(0.52,0.8)(5.85,0.8)
\psline[linestyle=dotted]{-}(-.8,1)(7.2,1.2)
\psline[linestyle=dotted]{-}(-.8,1)(5.1,-0.4)
\psline[linestyle=dotted]{-}(-.8,1)(5.6,1.3)
\psline[linestyle=dotted]{-}(1.7,0.1)(7.2,1.2)
\psline[linestyle=dotted]{-}(1.7,0.1)(5.1,-0.4)
\psline[linestyle=dotted]{-}(1.7,0.1)(5.6,1.3)
\psline[linestyle=dotted]{-}(0.6,1.2)(7.2,1.2)
\psline[linestyle=dotted]{-}(0.6,1.2)(5.1,-0.4)
\psline[linestyle=dotted]{-}(1.7,0.1)(5.6,1.3)
\end{pspicture}

Wynik analizy skupień prowadzonej metodą hierarchiczną przedstawia się przy pomocy dendogramu. Dendogram jest formą drzewa wskazującego związki pomiędzy poszczególnymi obiektami uzyskane z analizy macierzy podobieństwa. Poziom odcięcia dendogramu decyduje o liczbie skupień, na które chcemy dzielić zgromadzone obiekty. Wybór sposobu odcięcia określamy podając w procentach długość wiązania, przy którym nastąpi cięcie, gdzie 100% stanowi długość ostatniego i jednocześnie najdłuższego wiązania w dendogramie.

Okno z ustawieniami opcji hierarchicznej analizy skupień wywołujemy poprzez menu Statystyki zaawansowaneGrupowanie i RedukcjaHierarchiczna analiza skupień.

Przykład c.d. (plik iris.pqs)

Analiza przeprowadzona zostanie na klasycznym zestawie danych, dotyczącym podziału kwiatów irysa na 3 odmiany na podstawie szerokości oraz długości płatków i działek kielicha (R.A. Fishera 19361)). Ponieważ w tym zestawie danych znajduje się informacja o rzeczywistej odmianie każdego kwiatu, po przeprowadzonej analizie skupień istnieje możliwość określenia dokładności dokonanego podziału.

Przydziału kwiatów do poszczególnych grup dokonujemy na podstawie kolumn od 2 do 5. Wybieramy sposób wyliczania odległości np. odległość Euklidesową i metodę wiązania np. średnią. Podanie poziomu odcięcia skupień pozwoli na takie odcięcie dendogramu by powstały skupienia - w przypadku tej analizy chcemy uzyskać 3 skupienia i by to osiągnąć zmieniamy poziom odcięcia na 45%. Do raportu dołączamy również dane+skupienia.

Na wykresie typu dendogram, przedstawiono kolejność wiązań i ich długość.

By zbadać czy wyodrębnione skupienia stanowią 3 rzeczywiste odmiany kwiatów irysa, możemy skopiować kolumnę zawierającą informację o przynależności do skupienia z raportu i wkleić do arkusza danych. Podobnie jak skupienia, odmiany opisane są również liczbowo poprzez Kody/Etykiety/Format, dlatego z łatwością można przeprowadzić analizę zgodności. Zgodność naszych wyników z rzeczywistą przynależnością danego kwiatu do odpowiedniego gatunku sprawdzimy metodą Kappa Cohena.

Dla przedstawionego przykładu obserwowaną zgodność przedstawia tabela:

Wnioskujemy z niej, że odmiana virginica może być mylona z versicolor, dlatego obserwujemy tu 14 błędnych zaklasyfikowań. Natomiast współczynnik zgodności Kappa jest istotny statystycznie i wynosi 0.86, co świadczy o dużej zgodności uzyskanych skupień z rzeczywistą odmianą kwiatów.

1)
Fisher R.A. (1936), The use of multiple measurements in taxonomic problems. Annals of Eugenics 7 (2): 179–188
statpqpl/redpl/skupienpl/hierarchpl.txt · ostatnio zmienione: 2018/02/01 17:06 przez admin

Narzędzia strony