Pasek boczny

statpqpl:orgpl:orgobszarpl:filtrpl

Filtr danych

Filtr Danych jest opcją dostępną po wybraniu dowolnej analizy statystycznej. Jego ustawienie powoduje zmniejszenie liczby wierszy biorących udział w tej analizie. Możliwy do ustawienia jest filtr podstawowy lub wielokrotny.

 • Filtr podstawowy pozwala wybrać jedną, szczególną podgrupę. Wybór może być dokonany na dwa sposoby:
  • Sposób automatyczny – w ten sposób możemy nałożyć jeden warunek na zebrane dane używając przycisku , lub kilka warunków wciskając ponownie . Warunki te połączone będą alternatywą lub koniunkcją w zależności od tego czy wybierzemy przycisk czy . Warunki usuwamy korzystając z przycisku .

   Przykład (plik filtr.pqs)
   Chcemy wyznaczyć statystyki opisowe dla wzrostu dziewczynek w wieku pomiędzy 10 a 15-stym rokiem życia. Z menu wybieramy StatystykaAnalizy opisoweStatystyki opisowe. W oknie opcji testu statystyk opisowych wybieramy procedury jakie chcemy wykonać (np. zaznaczamy średnią, odchylenie standardowe, minimum i maksimum) oraz zmienną do analizy (kolumnę ze wzrostem). Filtr ustawiamy dodając reguły przyciskiem . Najpierw regułę ustawiamy dla zmiennej płeć , jako warunek wybieramy znak równości, a jako wartość wybieramy literę k oznaczającą dziewczynki. Następnie dodajemy kolejny warunek i ustawiamy filtr dla zmiennej wiek, jako warunek wybieramy znak $>=$, a jako wartość wpisujemy 10. W podobny sposób dodajemy warunek wieku $<$=15. Pamiętamy: aby wykonać to zadanie poprawnie wszystkie warunki filtru powinny być połączone koniunkcją (informuje o tym znak ). Tak ustawione warunki analizy potwierdzamy przyciskiem OK.

 • Sposób zaawansowany – w ten sposób możemy zapisać dowolną regułę, tzn. zarówno zupełnie prostą jak też bardziej złożoną. Sposób zaawansowany uruchamiamy przełączając przycisk na a następnie wybierając . W ten sposób uzyskujemy okno wewnątrz którego możemy budować formułę filtru.

  Ustawiając filtr zaawansowany posługujemy się numerami zmiennych poprzedzonymi literą v. Numery zmiennych i ich zawartość możemy podejrzeć poprzez przycisk Podgląd zmiennych (Kody/Etykiety).

  Do wykorzystania mamy następujące funkcje logiczne:
  and - operator koniunkcji – sprawcza, czy wszystkie warunki, które łączy są prawdziwe,
  or - operator alternatywy – sprawdza czy przynajmniej jeden warunek z podanych jest prawdziwy,
  xor - operator alternatywy rozłącznej - sprawdza czy dokładnie jeden warunek z podanych jest prawdziwy,
  not - operator negacji,
  empty(v1) – funkcja sprawdzająca czy występują puste komórki,
  text(v1) – funkcja sprawdzająca czy w komórkach znajduje się tekst,
  numer(v1) – funkcja sprawdzająca czy w komórkach znajduje się liczba.

  Gotowy filtr możemy użyć wybierając przycisk Zastosuj lub zachować na później wybierając przycisk . Zapisane filtry można wykorzystać przesyłając je do okna formuły poprzez przycisk .

Przykład (plik filtr.pqs)
Chcemy wyznaczyć statystyki opisowe dla wzrostu chłopców, którzy są wyżsi niż 130 cm lub mają więcej niż 9 lat. Z menu wybieramy StatystykaAnalizy opisoweStatystyki opisowe. W oknie opcji testu statystyk opisowych wybieramy procedury jakie chcemy wykonać (np. zaznaczamy średnią, odchylenie standardowe, minimum i maksimum) oraz zmienną do analizy (kolumnę ze wzrostem).Filtr ustawiamy wpisując formułę (v3>130 or v4>9) and v2=’m’. Następnie wybieramy Zastosuj i wykonujemy analizę.

 • Filtr wielokrotny - nakłada jeden warunek na zebrane dane dzieląc je na kilka podgrup. Wybrana analiza jest wykonywana wielokrotnie, odrębnie dla każdej podgrupy.

Przykład (plik filtr.pqs)
Chcemy wyznaczyć statystyki opisowe dla wzrostu dziewczynek i oddzielnie dla wzrostu chłopców. Z menu wybieramy StatystykaAnalizy opisoweStatystyki opisowe. W oknie opcji testu statystyk opisowych wybieramy procedury, jakie chcemy wykonać (np. zaznaczamy średnią, odchylenie standardowe, minimum i maksimum) oraz zmienną do analizy (kolumnę z wzrostem). Filtr wielokrotny ustawiamy dodając regułę przyciskiem i wybierając zmienną Płeć. Potwierdzamy wybrane opcje analizy przyciskiem OK. W rezultacie otrzymamy 2 raporty: oddzielny dla chłopców i oddzielny dla dziewczynek.}

statpqpl/orgpl/orgobszarpl/filtrpl.txt · ostatnio zmienione: 2022/02/11 11:13 przez admin

Narzędzia strony