Obszar roboczy arkusza

Zwykle wykonując analizę statystyczną mamy dostęp do całego obszaru roboczego arkusza danych. Użytkownik może jednak swobodnie ograniczać ten obszar wskazując określoną przez siebie część arkusza. Takie wskazanie może dokonać się na kilka sposobów.

 

Organizowanie zmiennych w zestawy

Zestawy zmiennych, to podzbiory zmiennych. Definiowanie różnych zestawów ma na celu łatwiejszy wybór zmiennych w oknach analiz poprzez ograniczenie wyświetlanej listy zmiennych. Wybrany zestaw zmiennych jest wyświetlony na listach zmiennych w oknie dialogowym każdej analizy oraz w arkuszu danych.

Standardowo wykorzystywany jest domyślny zestaw zmiennych. Zestaw domyślny jest zestawem złożonym ze wszystkich zmiennych.

Definiowanie zestawów zmiennych

By zdefiniować własne zestawy zmiennych, w górnej części okna arkusza dwukrotnie klikamy nazwę aktywnego zestawu.

W oknie Zarządzania zestawami zmiennych podajemy nazwę nowego zestawu (ewentualnie jego opis) oraz zaznaczamy na liście zmienne, które mają stanowić zestaw. Potwierdzamy wybór przyciskiem Utwórz zestaw. Zmienna może należeć do wielu zestawów.

Edycja zestawów zmiennych

By edytować zestaw w oknie Zarządzania zestawami zmiennych wybieram zestaw z listy zestawów i potwierdzam przyciskiem Edytuj. W oknie wyboru zmiennych pojawią się zaznaczone zmienne wybrane w zestawie oraz zmienne niezaznaczone, nie przynależące do zestawu. Po odpowiednim ponownym zaznaczeniu/odznaczeniu zmiennych potwierdzam wybór przyciskiem Zapisz zmiany.

Aktywowanie wybranego zestawu zmiennych

Aktywowanie zestawu dokonywane jest w oknie Zarządzania zestawami zmiennych lub poprzez menu kontekstowe w górnej części arkusza danych na nazwie wybranego zestawu.

2018/01/25 12:24 · admin

Aktywacja/dezaktywacja przypadków

Aktywacja/dezaktywacja przypadków jest opcją globalną i nadrzędną w stosunku do innych ograniczeń obszaru dostępnych w programie. Przypadki (wiersze) wskazane jako dezaktywowane są w arkuszu danych zacienione i nie biorą udziału w analizach statystycznych.
By aktywować lub dezaktywować wybrane przypadki należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 • wskazać wiersze w arkuszu danych i wybierać opcję Aktywuj/Dezaktywuj z menu kontekstowego na ich nazwie;
 • wybrać menu EdycjaAktywuj/Dezaktywuj (filtr)…


  Przykład (plik filtr.pqs)
  Zamierzamy przeprowadzać wiele analiz statystycznych, na danych z pliku filtr.pqs. Analizy te nie mają dotyczyć chłopców, którzy mają 16 lat lub więcej. W tym celu określamy wiersze, których analiza nie będzie dotyczyć: wybieramy przycisk i ustawiamy regułę dla zmiennej płeć; ponownie wybieramy przycisk i ustawiamy regułę dla zmiennej wiek. Pamiętamy: aby wykonać to zadanie poprawnie wszystkie warunki filtru powinny być połączone koniunkcją (informuje o tym znak ). Pozostawiamy wybraną opcję Dezaktywuj i tak ustawione warunki analizy potwierdzamy przyciskiem OK


  Przy zawężaniu obszaru roboczego arkusza danych należy pamiętać, że warunki filtru mogą być połączone koniunkcją lub alternatywą. Zmianę alternatywy i koniunkcji dokonujemy przyciskami

  By aktywować wszystkie przypadki należy wybrać menu EdycjaAktywuj wszystkie

2018/01/25 12:26 · admin

Zaznaczenie obszaru

Zaznaczenie spójnego obszaru powoduje, że wybrana przez nas następnie analiza będzie wykonywana tylko na tych wierszach, które znajdują się w zaznaczeniu i będzie miała do dyspozycji tylko te kolumny, które są wewnątrz zaznaczenia i zawierają dane.

Przykład (plik filtr.pqs)
Chcemy wyznaczyć statystyki opisowe dla wzrostu dziewczynek w wieku pomiędzy 10 a 15-stym rokiem życia. Sortujemy więc dane według kolumny płeć i według kolumny wiek, a następie zaznaczamy spójny obszar zawierający kolumnę ze wzrostem dziewczynek w wieku pomiędzy 10 a 15-stym rokiem życia i wybieramy z menu StatystykaStatystyki opisowe.


W oknie opcji testu statystyk opisowych wybieramy procedury, jakie chcemy wykonać (np. zaznaczamy średnią, odchylenie standardowe, minimum i maksimum) oraz zmienną do analizy (kolumnę z wzrostem) i potwierdzamy wybór przyciskiem OK.


Zawężanie obszaru roboczego arkusza danych poprzez zaznaczenie spójnego fragmentu danych powoduje wyświetlenie w oknie analizy komunikatu:

Dane ograniczone przez zaznaczenie

2018/01/25 12:26 · admin

Zapisane zaznaczenie

Jeśli do arkusza danych przypisane są zaznaczone zakresy, to są one wyróżnione poprzez obramowanie. Można z nich korzystać w przypadku tych analiz, które mają możliwość wprowadzenia danych bezpośrednio w oknie analizy. Wówczas korzystając z przycisku wypełnij z zapisanego zaznaczenia, można wkleić dane znajdujące się w wybranym zakresie.

Przykład (plik warstwy.pqs)
Chcemy wyznaczyć statystyki związane z analizą Ilorazu Szans (OR) dla kilku warstw. Skorzystamy z danych zapisanych w postaci 10 tabel $-$ są one zaznaczone (obramowane). Z menu Statystyka wybieramy Analiza dla warstwMantel-Haenszel OR/RR. W oknie opcji testu zaznaczamy tabela kontyngencji a następnie ustawiamy ilość warstw na 10. Każdą powstałą warstwę możemy teraz wypełnić z zapisanego zaznaczenia. Gdy wypełnimy wszystkie tabele wykonujemy analizę wybierając przycisk OK.

Uwaga!
By przypisać kolejne zaznaczenie do arkusza danych z menu Edycja wybieramy Zapisz zaznaczenie (Ctrl+T), a by usunąć przypisane zaznaczenia Usuń zaznaczenia.

2018/01/25 12:27 · admin

Filtr danych

Filtr Danych jest opcją dostępną po wybraniu dowolnej analizy statystycznej. Jego ustawienie powoduje zmniejszenie liczby wierszy biorących udział w tej analizie. Możliwy do ustawienia jest filtr podstawowy lub wielokrotny.

 • Filtr podstawowy - nakłada jeden warunek na zebrane dane albo kilka warunków połączonych koniunkcją bądź alternatywą.

  Przykład (plik filtr.pqs)
  Chcemy wyznaczyć statystyki opisowe dla wzrostu dziewczynek w wieku pomiędzy 10 a 15-stym rokiem życia. Z menu wybieramy StatystykaStatystyki opisowe. W oknie opcji testu statystyk opisowych wybieramy procedury jakie chcemy wykonać (np. zaznaczamy średnią, odchylenie standardowe, minimum i maksimum) oraz zmienną do analizy (kolumnę ze wzrostem). Filtr ustawiamy dodając reguły przyciskiem . Najpierw regułę ustawiamy dla zmiennej płeć , jako warunek wybieramy znak równości, a jako wartość wybieramy literę k oznaczającą dziewczynki. Następnie dodajemy kolejny warunek i ustawiamy filtr dla zmiennej wiek, jako warunek wybieramy znak $>=$, a jako wartość wpisujemy 10. W podobny sposób dodajemy warunek wieku $<$=15. Pamiętamy: aby wykonać to zadanie poprawnie wszystkie warunki filtru powinny być połączone koniunkcją (informuje o tym znak ). Tak ustawione warunki analizy potwierdzamy przyciskiem OK.


  Przy zawężaniu obszaru roboczego arkusza danych poprzez Filtr Danych należy pamiętać, że warunki filtru mogą być połączone koniunkcją lub alternatywą. Zmianę alternatywy i koniunkcji dokonujemy przyciskami .

 • Filtr wielokrotny - nakłada jeden warunek na zebrane dane dzieląc je na kilka podgrup. Wybrana analiza jest wykonywana wielokrotnie, odrębnie dla każdej podgrupy.

Przykład (plik filtr.pqs)
Chcemy wyznaczyć statystyki opisowe dla wzrostu dziewczynek i oddzielnie dla wzrostu chłopców. Z menu wybieramy StatystykaStatystyki opisowe. W oknie opcji testu statystyk opisowych wybieramy procedury, jakie chcemy wykonać (np. zaznaczamy średnią, odchylenie standardowe, minimum i maksimum) oraz zmienną do analizy (kolumnę z wzrostem). Filtr wielokrotny ustawiamy dodając regułę przyciskiem i wybierając zmienną Płeć. Potwierdzamy wybrane opcje analizy przyciskiem OK. W rezultacie otrzymamy 2 raporty: oddzielny dla chłopców i oddzielny dla dziewczynek.}

2018/01/25 12:27 · admin

Narzędzia witryny