Obliczenia geometryczne

Obliczenia geometryczne są to formuły obliczeniowe (patrz Podręcznik Użytkownika - PQStat (rozdział: Formuły)). Formuły dotyczyć mogą danych widocznych w arkuszu lub tych opisujących geometrię mapy.

  • Formuły dla danych opisujących geometrię mapy - funkcje geometryczne/geograficzne

Jako dane do transformacji wybieramy SHP - dane z pliku kształtów.

Dostępne formuły:

meanCenter (poly) - zwraca współrzędne centrów dla wielokątów,

centroid (poly) - zwraca współrzędne centroidów dla wielokątów,

area (poly) - zwraca pola powierzchni wielokątów,

perimeter (poly) - zwraca obwody wielokątów.

  • Formuły dla danych arkusza - tworzenie map

Dostępne formuły:

map (points) - zwraca wektorową mapę punktów wraz z przypisanym arkuszem.


Narzędzia witryny