Narzędzia użytkownika


Formuły

Definiowanie formuły jest sposobem na przeliczenie danych, w wyniku którego uzyskujemy nowe wartości dla zmiennych.

Okno definiowania formuł wywołujemy poprzez DaneFormuły…

Formuły przypisane do danej zmiennej arkusza jako format tej zmiennej są zapamiętywane wraz z arkuszem danych. Ich wynik zostaje automatycznie przeliczony, gdy zmieniona zostanie którakolwiek z danych wejściowych. Przypisania formuły można dokonać w oknie Formuły… lub poprzez ustawienie Formatu kolumny (Ctrl+F10).

Budowanie formuł

Formuły wprowadzamy w polu edycji

  • Zmienne, do których odwołują się formuły, wprowadzamy podając ich numery np. v1+v2
  • Wartości tekstowe wpisujemy używając apostrofu np. 'dom'
  • Funkcje wprowadzamy poprzez dwukrotne kliknięcie na nazwie wybranej funkcji - wówczas nazwa ta pojawi się w polu edycji formuły, lub samodzielnie wpisujemy nazwę w polu edycji, przy czym wielkość liter w nazwie funkcji nie ma znaczenia. Argumenty funkcji podajemy w nawiasie stosując składnię podaną w opisie funkcji.

Wyniki formuł

Wyniki formuł zostaną wyświetlone w wybranej kolumnie.

Jeżeli wśród argumentów funkcji wystąpią wartości, których funkcja nie potrafi zinterpretować, to program wyświetli komunikat pytający czy pominąć zmienne niezinterpretowane. Udzielenie odpowiedzi twierdzącej spowoduje przeliczenie formuły z pominięciem danych niezinterpretowanych. W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej formuła zwróci błąd (NA). Przykładowo dla wartości w kolumnach v1, v2 i v3 odpowiednio: 1, 2, 'ada', funkcja sumowania sum(v1;v2;v3) zwróci wynik 3 - gdy pominiemy niezinterpretowaną wartość 'ada', lub zwróci NA - gdy nie pominiemy tej wartości w obliczeniach.

Wartość pusta (brak danych) zostanie zwrócona tylko wtedy, gdy wszystkie argumenty wykorzystywane w formule są puste.

Ilość wierszy biorących udział w formule możemy ograniczyć zaznaczając w arkuszu danych odpowiedni zakres wierszy i wybierając w oknie formuły opcję ogranicz wiersze do zaznaczenia.

  • Operatory

$+$ dodawanie,

$-$ odejmowanie,

$*$ mnożenie,

$/$ dzielenie,

$\%$ dzielenie modulo (w wyniku reszta z dzielenia),

$>$ większy,

$<$ mniejszy,

$=$ równy.

  • Funkcje matematyczne

Funkcje matematyczne wymagają argumentów liczbowych.

ln(v1) - zwraca logarytm naturalny podanej liczby,

log10(v1) - zwraca logarytm przy podstawie 10 dla podanej liczby,

logn(v1) - zwraca logarytm przy podstawie $n$ dla podanej liczby,

sqr(v1) - zwraca kwadrat podanej liczby,

sqrt(v1) - zwraca pierwiastek kwadratowy podanej liczby,

fact(v1) - zwraca silnię podanej liczby,

degrad(v1) - zwraca miarę kąta w radianach (argumentem funkcji są stopnie),

raddeg(v1) - zwraca miarę kąta w stopniach (argumentem funkcji są radiany),

sin(v1) - zwraca sinus podanego kąta, (argumentem funkcji są radiany),

cos(v1) - zwraca cosinus podanego kąta, (argumentem funkcji są radiany),

tan(v1) - zwraca tangens podanego kąta, (argumentem funkcji są radiany),

ctng(v1) - zwraca cotangens podanego kąta, (argumentem funkcji są radiany),

arcsin(v1) - zwraca arcus sinus podanego kąta, (argumentem funkcji są radiany),

arctan(v1) - zwraca arcus tangens podanego kąta, (argumentem funkcji są radiany),

exp(v1) - zwraca wartość liczby $e$ podniesionej do potęgi określonej przez podaną wartość,

frac(v1) - zwraca część ułamkową podanej liczby,

int(v1) - zwraca część całkowitą podanej liczby,

abs(v1) - zwraca wartość bezwzględną podanej liczby,

odd(v1) - zwraca 1, gdy podana liczba jest parzysta, 0 w przeciwnym przypadku,

sum(v1;…) - zwraca wynik dodawania podanych liczb,

multip(v1;…) - zwraca wynik mnożenia podanych liczb,

power(v1;n) - zwraca wynik podniesienia liczby do potęgi $n$,

norme(v1;…) - zwraca normę euklidesową wektora,

round(v1;n) - zwraca liczbę zaokrągloną do $n$ miejsc po przecinku.

  • Funkcje statystyczne

Funkcje statystyczne wymagają argumentów liczbowych.

stand(v1) - zwraca wystandaryzowaną wartość podanej zmiennej,

max(v1,…) - zwraca wartość największą,

min(v1,…) - zwraca wartość najmniejszą,

mean(v1,…) - zwraca wartość średniej arytmetycznej,

meanh(v1,…) - zwraca wartość średniej harmonicznej,

meang(v1,…) - zwraca wartość średniej geometrycznej,

median(v1,…) - zwraca wartość mediany,

q1(v1,…) - zwraca wartość kwartyla dolnego,

q3(v1,…) - zwraca wartość kwartyla górnego,

cv(v1,…) - zwraca wartość współczynnika zmienności,

range(v1,…) - zwraca wartość rozstępu,

iqrange(v1,…) - zwraca wartość rozstępu kwartylowego,

variance(v1,…) - zwraca wartość wariancji,

sd(v1,…) - zwraca wartość odchylenia standardowego.

  • Funkcje tekstowe

Funkcje tekstowe działają na dowolnym ciągu znaków.

upperc(v1) - konwertuje znaki z łańcucha na wielkie,

lowerc(v1) - konwertuje znaki z łańcucha na małe,

clean(v1) - usuwa znaki, które nie mogą być drukowane,

trim(v1) - usuwa przednie i końcowe spacje,

length(v1) - zwraca długość łańcucha znaków,

search('abc';v1) - zwraca pozycję początku szukanego tekstu,

concat(v1;…) - łączy teksty,

compare(v1;…) - porównuje teksty,

copy(v1;i;n) - zwraca część tekstu począwszy od i-tego znaku, gdzie n - to ilość zwracanych znaków,

count(v1;…) - zwraca ilość komórek, które nie są puste,

counte(v1;…) - zwraca ilość pustych komórek,

countn(v1;…) - zwraca ilość komórek, które zawierają liczby.

  • Funkcje daty i czasu

Funkcje daty i czasu powinny być wykonywane na danych sformatowanych jako data lub jako czas (patrz format). Jeśli tak nie jest, program stara się automatycznie rozpoznać format, a gdy nie jest to możliwe zwraca wartość NA.

year(v1;) - zwraca rok odpowiadający dacie,

month(v1;) - zwraca miesiąc odpowiadający dacie,

day(v1;) - zwraca dzień odpowiadający dacie,

hour(v1;) - zwraca godzinę odopowiadającą podanemu czasowi,

minute(v1;) - zwraca minutę odopowiadającą podanemu czasowi,

second(v1;) - zwraca sekundę odopowiadającą podanemu czasowi,

yeardiff(v1;v2) - zwraca liczbę lat różniącą dwie daty,

monthdiff(v1;v2) - zwraca liczbę miesięcy różniącą dwie daty,

weekdiff(v1;v2) - zwraca liczbę tygodni różniącą dwie daty,

daydiff(v1;v2) - zwraca liczbę dni różniącą dwie daty,

hourdiff(v1;v2) - zwraca liczbę godzin różniącą dwa czasy,

minutediff(v1;v2) - zwraca liczbę minut różniącą dwa czasy,

seconddiff(v1;v2) - zwraca liczbę sekund różniącą dwa czasy,

compdate(v1;v2) - porównuje daty i zwraca liczbę 1 gdy v1>v2; 0 gdy v1=v2, -1 gdy v1<v2.

  • Funkcje logiczne

if(pytanie;'tak - odpowiedź';'nie - odpowiedź') - pytanie formułuje się w formie twierdzenia, które może być prawdziwe lub fałszywe; funkcja zwraca jedną wartość jeśli twierdzenie jest prawdziwe a drugą jeśli jest fałszywe,

and - operator koniunkcji - zwraca prawdę (1) gdy wszystkie warunki, które łączy są prawdziwe, fałsz (0) w przeciwnym wypadku,

or - operator alternatywy zwraca prawdę (1) gdy przynajmniej jeden z łączonych przez nią warunków jest prawdziwy, fałsz (0) w przeciwnym wypadku,

xor - operator alternatywy rozłącznej - zwraca prawdę (1) gdy jeden z łączonych przez nią warunków jest prawdziwy, fałsz (0) w przeciwnym wypadku,

not - operator negacji używany w wyrażeniu warunkowym if,

empty(v1) - zwraca prawdę (1) gdy występują puste komórki, fałsz (0) w przeciwnym przypadku,

text(v1) - zwraca prawdę (1) gdy występuje tekst, fałsz (0) w przeciwnym przypadku,

number(v1) - zwraca prawdę (1) gdy występuje liczba, fałsz (0) w przeciwnym przypadku.


Narzędzia witryny