Narzędzia użytkownika


Skale pomiarowe

Poprawne określenie rodzaju wykonywanej analizy zależy od skali na jakiej wyrażone są zebrane dane. Wyróżniamy 3 główne skale pomiarowe:

 1. Skala interwałowa (przedziałowa) (ang. interval scale)
  Zmienna jest wyrażona na skali interwałowej, gdy:
  • można ją uporządkować,
  • można obliczyć o ile jeden element jest większy od drugiego i różnica tych elementów ma interpretację w świecie rzeczywistym. Zwykle określona jest jednostka miary.
   Przykład: masa obiektu [kg], powierzchnia obiektu [m], czas [lata], prędkość [km/h] itp.

 2. Skala porządkowa (ang. ordinal scale)
  Zmienna jest wyrażona na skali porządkowej, gdy:
  • można ją uporządkować, czyli ma znaczenie kolejność występowania elementów,
  • nie da się w sensowny sposób określić różnicy ani ilorazu między dwiema wartościami.
   Przykład: wykształcenie, kolejność zawodników na podium itp.

   Uwaga!
   Jeśli zmienna jest wyrażona na skali porządkowej, to by można było wykonać na niej w sposób prawidłowy obliczenia powinna być zapisana za pomocą liczb. Liczby te to umowne identyfikatory mówiące o kolejności elementów.

 3. Skala nominalna (ang. nominal scale)
  Zmienna jest wyrażona na skali nominalnej, gdy:
  • nie można jej uporządkować, czyli nie istnieje wynikające z natury danego zjawiska uporządkowanie,
  • nie da się w sensowny sposób określić różnicy ani ilorazu między dwiema wartościami.
   Przykład: płeć, kraj zamieszkania itp.

   Uwaga!
   Jeśli zmienna jest wyrażona na skali nominalnej, to może być zapisana za pomocą etykiet tekstowych. Nawet jeśli wartości zmiennej nominalnej są wyrażane liczbowo, to liczby te są tylko umownymi identyfikatorami, nie można więc wykonywać na nich działań arytmetycznych, ani ich porównywać.

Narzędzia witryny